PREVENTIEF FOUILLEREN AMSTERDAM (update 09.04.2013)

Sinds 2002 kan de burgermeester van Amsterdam veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waarin preventief gefouilleerd mag worden. Daarbij zullen verboden wapens in beslag worden genomen en alle voorwerpen die "naar aard en omstandigheden" als doel hebben letsel toe te brengen (categorie IV).

Wat betreft blanke wapens, oftewel snij- en steekvoorwerpen, zijn dit wapens die vallen binnen categorie I en/of II, als beschreven in de onderstaande tekst wapenwet.

De veiligheidsrisicogebieden beslaan verschillende delen van Amsterdam, inclusief het centrum.

 

In 2010 is bovendien een messenverbod van kracht gegaan. Volgens dit verbod mag men in bepaalde gebieden geen enkel blank wapen (mes, zwaard, etc.) voor direct gebruik voor handen hebben. In deze gebieden is het dragen van ieder blank wapen, ongeacht formaat, categorie, of gebruiksdoel, verboden. Men mag hier een legaal blank wapen alleen zodanig verpakt vervoeren, dat het niet direct gebruiksklaar is. De desbetreffende gebieden zijn in een apart besluit vastgelegd.

 

In de praktijk is er een zeer grote overlap tussen de veiligheidsrisicogebieden, waarin preventief gefouilleerd mag worden en de mesverbod gebieden, waar men geen blank wapen voor handen mag hebben. In dergelijke gebieden kan bij fouillering een legaal blank wapen in beslag worden genomen, mits niet goed verpakt.  

The Old Man Hardware ligt in een dergelijk overlapt gebied. Daarom verpakken wij al onze producten degelijk, in verzegelde doos of zakje.

 

The Old Man Hardware stelt zich niet aansprakelijk voor productvervoer en- of gebruik door klanten. De bovenstaande uitleg is geen rechtsgeldend advies. Voor specifieke informatie, inclusief de actuele verbodsgebieden, besluiten en verbodsgebiedplattegronden, kunt u hier overheidsinformatie raadplegen.

 

 

WAPENWETSamenvatting van de wapenwet per 1-5-2012, daar waar het messen en andere blanke wapens betreft.

Categorie I

 • 1°. stiletto’s, valmessen en vlindermessen;

 • 2°. andere opvouwbare messen, indien:

  • a. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of

  • b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;

 • 3°. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;

 • 4°. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;

 • 5°. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;

 • 6°. katapulten;

 • 7°. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Categorie II In deze categorie staan geen bepalingen of voorschriften voor wat betreft messen.

Categorie III
3°. werpmessen;

Categorie IV

 • 1°. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;

 • 2°. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;

 • 3°. wapenstokken;

 • 4°. lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door Onze Minister overeenkomstig categorie I, sub 7°, aangewezen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn;

 • 5°. kruisbogen en harpoenen;

 • 6°. bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;

 • 7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Strafbepalingen:
Categorie I (artikel 13 WWM)
Het is verboden een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te vervoeren, te doen binnenkomen of doen uitgaan.

Categorie III (artikel 26 WWM)
Het is verboden een wapen van categorie III voorhanden te hebben, behalve wanneer een verlof als bedoeld in artikel 28 WWM, eerste lid is verleend.

Categorie IV (artikel 26, lid 5 en artikel 31 lid 4 WWM)
Artikel 26: Het is personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben. Artikel 31: Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Ontheffingen
1) Wapens in de algemene zin van het woord kunnen slechts met ontheffing van de Minister van Justitie door de krijgsmacht en politie voorhanden worden gehouden.Voor het overige zijn alle handelingen m.b.t. deze wapens verboden.
2) Voor werpmessen (categorie III) is een verlof nodig van de plaatselijke korpschef van politie. Een erkenning dient in het bezit te zijn, alvorens er gehandeld mag worden in deze wapens. Een erkenning kan worden verkregen door het behalen van de nodige diploma's. Zonder bovenstaande bepalingen mag er niets gedaan worden op het gebied van werpmessen.


Klik
hier voor de complete versie. 
Zie onderstaand pamflet voor een visuele samenvattingLET OP!
 Bij inbeslagname hoort u gevraagd worden of u wilt schikken of voor wilt komen. Door te schikken geeft u toe fout te zijn en zult u uw mes of ander blank wapen kwijt zijn en een boete krijgen. Door de zaak voor te laten komen wordt het in beslag genomen blanke wapen door de officier van justitie getoetst aan de wet. Als het een legaal voorwerp betreft, zou u het terug moeten ontvangen en vrijgesteld moeten worden van vervolging. 
De situatie in waar het item wordt aangetroffen telt mee in de afweging (zie ook de bovenstaande tekst over preventief fouilleren).
  
Tot 7 december 2010 was op de website van de politie een lijst te vinden met verboden messen. Bijna alle messen stonden op deze lijst, omdat er geen uitzonderingen vermeld stonden, zoals die wel worden genoemd in de wet Wapen en Munitie. Inmiddels is deze lijst verwijderd en wordt er verwezen naar de bovenstaande wet. Het is aan de burger zelf om op de hoogte te zijn van de legaliteit van de eigen voorwerpen en blanke wapens. Ook aangezien een agent logischerwijs niet altijd in staat kan zijn de exacte wettekst te raadplegen en mogelijk, uit preventief doeleind, een te strenge verbodenwapenlijst hanteert.

AIRSOFT IN NEDERLAND

Op 15 januari 2013 is er een verandering in de wet ingetreden waardoor men nu een vrijstelling voor airsoftwapens kan krijgen. Dit betekent echter NIET dat iedereen nu opeens een airsoftwapen mag hebben. De regeling geldt alleen voor volwassenen die lid zijn van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NAVB). De opslag thuis moet ook zorgvuldig gedaan worden, de airsoftwapens moeten namelijk in een kluis opgeborgen worden.

 

Verder mogen airsoftwapens in Nederland alleen door erkende wapenhandelaren worden verkocht en niet, zoals in het buitenland, door reguliere winkels als The Old Man. Dit betekent dus dat wij als The Old Man geen airsoftwapens zullen verkopen.

 

Om een airsoft wapen te mogen bezitten moet je: 
*Minimaal 18 jaar zijn
*Lid zijn van de NAVB. Hier is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
*Het wapen in een kluis opbergen en volgens specifieke regels vervoeren
  
 
Voor mensen die niet lid zijn van de NABV is het alsnog ten strengste verboden om een airsoftwapen in bezit te hebben. In geval van bezit van een airsoftwapen zonder lidmaatschap van de NABV betreft het nog steeds een overtreding van de Wet wapens en munitie wegens het bezit van imitatievuurwapens. Hier staan hoge straffen op.

RARITIES & VINTAGE!!!

back to top