Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.     Consument: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer 
3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Dag: kalenderdag;
8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
The Old Man Hardware
Damstraat 16
1012 JM Amsterdam
Telefoonnummer: +31(0)20 6270043
Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
E-mailadres: hardware@theoldman.com
KvK-nummer: 34153363
BTW-identificatienummer: 809898895B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 - Het aanbod
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·de prijs inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 

Artikel 5 - De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
      e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.     Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)     voor losse kranten en tijdschriften;
g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)   betreffende weddenschappen en loterijen.
 

Artikel 9 - De prijs
1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2.       In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 

Artikel 11a - Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 
Artikel 11b - Aansprakelijkheid
The Old Man Hardware is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van door ons geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade ontstaan is. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot het niet goed functioneren van het artikel, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het artikel.
Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering.
Verder is het aan de consument om te weten of een bepaald product wettelijk is toegestaan in zijn of haar land.
The Old Man Hardware kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het in beslag nemen van goederen door douane. 
 

Artikel 12 - Duurtransacties
1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 

Artikel 13 - Betaling
1.     Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 15 Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,      mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij The Old Man Hardware, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Artikel 16 Persoonsgegevens.
The Old Man Hardware zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. The Old Man Hardware neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van The Old Man Hardware, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18 Links
De site van The Old Man Hardware kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft The Old Man Hardware geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan The Old Man Hardware vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan The Old Man Hardware vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die The Old Man Hardware zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u The Old Man Hardware hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
 
Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terms and Conditions
 

Article 1 - Definitions
In these conditions apply:
1. Entrepreneur: the natural or legal products and / or remote services to the consumer;
2. Consumer: means a natural person of 18 years or older not acting in the exercise of professional or business and a distance contract with the entrepreneur;
3. Distance contract: means an agreement whereby part of a system organized by the entrepreneur for distance selling of products and / or services, to conclude the agreement exclusive use of one or more means of distance communication;
4. Technology for distance communication: means that can be used to conclude a contract without the consumer and trader being in the same area have come together;
5. Grace period: The period within which deconsument can exercise his right of withdrawal;
6. Right of withdrawal: the ability for consumers within the waiting period to see the distance;
7. Day: calendar day;
8. Transaction Duration: a distance contract relating to a range of products and / or services, the supply and / or purchase is spread over time;
9. Durable medium: any means that the consumer or business that enables information to him personally is directed to store in a way that future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
 
 
Article 2 - Identity of the entrepreneur
The Old Man Hardware
Damstraat 16
1012 JM Amsterdam
Telephone: +31 (0) 20 6270043
From Monday / Saturday from 10.00 to 18.00
E-mail: hardware@theoldman.com
Chamber of Commerce number: 34153363
VAT identification number: 809898895B01
 

Article 3 - Applicability
1. These general conditions apply to every offer of the entrepreneur and any agreement reached at a distance between entrepreneur and consumer.
2. Before the distance contract is concluded, the text of these general conditions made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance is closed, that the general conditions for the entrepreneur to see and at the request of the consumer as quickly as possible, be sent free of charge.
3. If the distance is electronically closed, notwithstanding the preceding paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these terms and conditions electronically to the consumer be made available in such a way that the consumer a simple way can be stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, indicated where the general conditions in electronic form can be taken and that at the request of the consumer electronically or otherwise without charge will be sent.
4. In case that besides these terms and conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply and the consumer in case of conflicting terms always rely on the applicable provision for the most favorable is.
  

Article 4 - The offer
1. If an offer for a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
2. The offer includes a complete and accurate description of the products and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer as possible. If the contractor uses these images are a true reflection of the products and / or services. Obvious mistakes or errors in the offer binding on the entrepreneur.
3. Each offer contains such information that the consumer is clear what the rights and obligations, to accepting the offer are attached. This concerns in particular:
• the price including taxes;
• the possible cost of delivery;
• the manner in which the agreement will be achieved and what actions they require;
• the whether or not to apply the right of withdrawal;
• the method of payment, delivery or performance of the contract;
• the period for accepting the offer, or the deadline for adhering to the price;
• the level of the rate of distance communication if the cost of using the means of distance communication are calculated on a basis other than the basic rate;
• if the agreement after the adoption is filed, how these consumers can be consulted;
• the manner in which the consumer before the conclusion of the agreement by his popular acts can get informed, and the way he can recover before the contract is concluded;
• the languages ​​in which, in addition to Dutch, the contract may be entered;
• the conduct to which the trader is subject and the way the consumer can conduct electronic consult and
• the minimum duration of the distance contract in the event of a contract that involves the continuous or periodic supply of products or services.
 
 
Article 5 - The contract
1. The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time of the consumer accepts the offer and meet the corresponding conditions.
2. If the consumer has accepted offer electronically, the trader will immediately acknowledge receipt of electronic acceptance of the offer. Until receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer may rescind the contract.
3. If the agreement is created electronically, the trader will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transmission of data and makes it a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the operator with appropriate security measures.
4. The entrepreneur can - within the law - or to inform consumers of its payment obligations, and of all those facts and factors relevant to a sound conclusion of the distance. If the operator under this investigation was justified in the agreement not to go, he is entitled to a reasoned order or request or to refuse to implement special conditions attached.
5. The entrepreneur will the product or service to the consumer the following information in writing or in such a way that the consumer in an accessible manner can be stored on a durable medium, form:
      
a. the address of the establishment of the business location where consumers can lodge complaints;
      
b. the conditions and how the consumers of the withdrawal right can be exercised, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
      
c. information on existing after sales service and guarantees;
      
d. in Article 4 paragraph 3 of these conditions include information, unless the operator this information already provided to the consumer prior to concluding the contract;
      
e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite.
6. If the entrepreneur is committed to providing a range of products or services, the provision in the preceding paragraph shall apply only to the first delivery.
 
 
Article 6a - Right of withdrawal upon delivery of products
1. When purchasing products, the consumer can terminate the agreement without giving any reason to cancel within 14 days. This period commences on the day following receipt of the product by or on behalf of consumers.
2. During this period the consumer will treat the product and packaging. He will be the product only to unpack or use as necessary to assess whether he would prefer to retain. If he exercises his right of withdrawal, will the product with all accessories and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to return the entrepreneur, according to the employer provided reasonable and clear instructions.
 
 
Item 6b - Right of withdrawal in service delivery
1. In service delivery, the consumer can terminate the agreement without giving any reason to cancel within seven working days, starting on the day of entering into the agreement.
2. To use his right of withdrawal, the consumer focus to the trader to supply and / or appearance on delivery in respect given reasonable and clear instructions.
 
 
Article 7 - Costs of withdrawal
1. If the consumer exercises his right of withdrawal, will not exceed the cost of return shipping cost.
2. If the consumer has paid an amount, the company this amount as soon as possible but no later than 14 days after the return or cancellation, refund.
 
 
Article 8 - Exclusion of right of withdrawal
1. If the consumer does not have a right of withdrawal, this can only be ruled by the entrepreneur entrepreneur submitted clearly in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement, has indicated.
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
a) by the entrepreneur to have been made to the consumer's specifications;
b) that are clearly personal in nature;
c) that by their nature can not be returned;
d) that rapidly decay or become obsolete;
e) whose price depends on fluctuations in the financial market on which the entrepreneur's control;
f) for individual newspapers and magazines;
g) for audio and video recordings and computer software that the consumer has broken the seal.
3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
a) on accommodation, transport, catering or leisure to carry on a certain date or during a specified period;
b) the supply with the express consent of the consumer, before the period has expired;
c) on bets and lotteries.
 
 
Article 9 - Price
1. During the period mentioned in the offer prices of the products and / or services have not increased, except for price changes resulting from changes in tax rates.
2. Notwithstanding the preceding paragraph, the business products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and where the operator has no control, variable prices. These fluctuations and the fact that any price targets, are in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if they result from legislation or regulations.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if the trader has agreed and:
a) they are the result of laws or provisions;
b) the consumer has the power to terminate at the date the increase takes effect.
5. The supply of products or services mentioned prices include VAT.
 
 
Article 10 - Compliance and Warranty
1. The operator guarantees that the products and / or services meet the contract specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usefulness, and on the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations.
2. By the trader, manufacturer or importer as a guarantee scheme does not affect the rights and claims that consumers in respect of a breach of the obligations of the employer against the employer to claim under the Act and / or the distance.
 
 
Article 11a - Delivery and implementation
1. It will be the utmost respect in receiving and in the execution of orders and products in assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.
3. Subject to what is stated in Article 4 of these terms is mentioned, the company accepted orders expeditiously but not later than 30 days unless a longer delivery has been agreed. If delivery is delayed or if an order is not or only partially carried out, the consumer receives them no later than one month after the order was placed. The consumer in this case the right to terminate the contract without penalty and be entitled to any compensation.
4. In case of dissolution in accordance with the preceding paragraph, the operator the amount that consumers paid as soon as possible but no later than 30 days after termination, repay.
5. If delivery of an ordered product proves impossible, the trader will attempt to provide a replacement item available. Later than the delivery will be clear and comprehensible manner that a replacement item is delivered. For replacement items, hetherroepingsrecht not be excluded. The cost of return shipment are borne by the entrepreneur.
6. The risk of damage and / or loss of products is based to the time of delivery to the consumers in the business, unless otherwise agreed.
7. Shipment costs, generated by our CMS (content Management System) can be incorrect, due to the fact that we don't add weights to our products. Shipping costs are based on an estimated shipment weight average. 
This is for countries outside The Netherlands, Germany and Belgium. We will refund you or charge you if the generated costs differ from the realistic. We always communicate with you about this matter by e-mail to obtain your approval.

 
Article 11b - Liability
The Old Man Hardware is not liable for damage or injury resulting from the use of products supplied by us, no matter how the damage was caused. Examples include, but are not limited to the malfunctioning of the article, for example, incorrect instructions, or misuse of the article.
We are also not liable for the consequences of late delivery.
Furthermore, it is up to consumers to know whether a product is legal in their country.
The Old Man Hardware can not be held responsible for the seizure of goods through customs.
 

Article 12 - Duration Transactions
1. The consumer may contract for indefinite always denounce the applicable termination rules and a notice of up to a month.
2. A contract for a definite period has a maximum term of two years. If it is agreed that the silence of the consumer distance contract will be renewed, the agreement will continue as a permanent contract and will continue after the notice of the agreement up to a month.
 

Article 13 - Payment
1. Unless subsequently agreed by the consumer amounts to be paid within fourteen days after delivery of the goods or in case of a contract to provide a service, within 14 days after issuance of documents relating to this contract.
2. When selling products to consumers in terms never a prepayment of more than 50% are stipulated. If payment is agreed, the consumer may not assert any rights regarding the implementation of the order or service (s), before the advance payment has been made.
3. The consumer has the duty to inaccuracies in data supplied or specified payment immediately to the operator to report.
4. In case of default by the consumer, the business subject to legal restrictions, the right to advance to the consumer reasonable costs to charge.
 
 
Article 14 - Complaints
1. The entrepreneur has a well-publicized complaints and deal with the complaint under this complaints procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement should take place promptly, fully and clearly described and submitted to the entrepreneur, after the consumer has found the defects.
3. Submitted to the trader complaints within 14 days from the date of receipt. If a complaint is a foreseeable longer processing time, then the trader within the period of 14 days responded with a message confirming receipt and indicating when the consumer can expect a more detailed answer.


 Article 15 Intellectual Property
The Buyer acknowledges that all intellectual property rights of the information, communications or other expressions concerning the products and / or on the internet site at The Old Hardware Man, its suppliers or other claimants.

 
Article 16 Personal Data
The Old Man hardware, the data from the purchaser exclusively in accordance with its privacy policy. The Old Man Hardware takes up the applicable privacy regulations and legislation.


Article 17 Applicable law and jurisdiction
All offers from The Old Man hardware, its agreements and their implementation is exclusively Dutch law. The Vienna Sales Convention is expressly excluded.


Article 18 Links
The site of The Old Man Hardware third party advertisements or links to other sites. In the privacy policies of these third parties or their sites has no influence Hardware The Old Man and is therefore not liable.


Article 19 Your Rights
You can always ask what The Old Man hardware information about you are processed. Do this please e-mail. You can also e-mail to The Old Man hardware to ask for improvements, additions or other corrections that The Old Man hardware will process as soon as possible. If you no longer wish to receive information please The Old Man Hardware inform draw. Transmission of information occurs only if you have your email address listed.
 

Article 20 - Additional or different terms
Additional or different provisions of these terms should not disadvantage the consumer and should be recorded in writing or in such a way that the consumer in an accessible manner can be stored on a durable medium
 

RARITIES & VINTAGE!!!

back to top